SPLNENIE POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

pridané: 06.01.2014

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Informácia
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Pribylina
IČO: 30232368
Pribilia 384 , 032 42 Pribylina
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anton Gardian
Telefón: +421 903765195
Email: mpprofit.vo@gmail.com
2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke: Prístupová lesná cesta do Žihľavníka - Pribylina
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 19879-WYP, číslo VVO 248/2013 z 18.12.2013
3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 07.01.2014
Dátum odoslania tejto informácie: 03.01.2014
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o
vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)
 

Aktuality
17.04.2024

Zápisnica z VZ konaného 9.3.2024

Zverejnenie zápisnice z rokovania
17.04.2024

Nový výbor PSBU

Zloženie výboru a dozornej rady PSBU od 9.3.2024
14.03.2024

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
07.02.2024

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2024

Pozvánka na Valné zhromaždenie
25.01.2024

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty