„Prístupová lesná cesta do Žihľavníka - Pribylina“

pridané: 04.02.2014

Výsledok
Z vyhodnotenia ponúk podlimitnej zákazky po Elektronickej aukcii
„Prístupová lesná cesta do Žihľavníka - Pribylina“
Obstarávateľ:
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Pribylina
IČO: 30232368
Pribylina 384 , 032 42 Pribylina
Identifikačné údaje úspešného uchádzača:
C.E.I. consulting a.s.
IČO: 35926856
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
Zdôvodnenie prijatia ponuky:
Na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk uchádzačov a na základe výsledku elektronickej aukcie Vás chcem informovať, že Vaša ponuka bola ekonomicky najvýhodnejšia a vyhodnotená ako úspešná.

Poradie
1. C.E.I. consulting a.s., IČO: 35926856, Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava

2. Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., IČO: 31563732, ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš

3. STRABAG s.r.o., IČO: 17317282, Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niekto-rých zákonov v znení neskorších predpisov s úspešným uchádzačom uzavrieme v lehote viazanosti ponúk zmluvu o dielo/kúpnu zmluvu.
V Považskej Bystrici, dňa 28.01.2014
Splnomocnená osoba
Mgr. Peter Potecký

Aktuality
17.04.2024

Zápisnica z VZ konaného 9.3.2024

Zverejnenie zápisnice z rokovania
17.04.2024

Nový výbor PSBU

Zloženie výboru a dozornej rady PSBU od 9.3.2024
14.03.2024

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
07.02.2024

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2024

Pozvánka na Valné zhromaždenie
25.01.2024

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty