VETROVÁ KALAMITA

pridané: 22.05.2014

V Pribyline dňa 20.5.2014

Vážení spolupodielnici,

 

dňa 15.5.2014 sa na majetku Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina vyskytla vetrová kalamita v rozsahu, ktorý podľa predbežných odhadov presahuje priemerný ročný objem ťažby. Z toho dôvodu výbor pozemkového spoločenstva v zmysle článku III. stanov zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie pre odsúhlasenie ďalšieho postupu a úloh pre výbor PSBÚ.

 

V prípade, že z vážnych dôvodov nebudete môcť prísť, poverte prosím splnomocnením osobu Vám blízku, alebo osobu ktorej dôverujete, ktorá bude vo Vašom mene rozhodovať na valnom zhromaždení.

 

 

S pozdravom                                        

                                                                                                          Ing. Michal Králik

                                                                                              Predseda PSBU obce Pribylina

 

 

P o z v á n k a

 

Výbor PSBU obce Pribylina Vás pozýva na mimoriadne Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v sobotu 31. mája 2014 v kultúrnom dome v Pribyline. Prezentácia členov je od 9.00 do 10.00hod. Začiatok rokovania o 10.00 hod. Prosíme o dochvíľnosť!

 

Program :       1. Otvorenie a schválenie rokovacieho poriadku

2. Voľba mandátovej, volebnej, návrhovej komisie, zapisovateľov

    a overovateľov zápisnice

                        3. Správa mandátovej komisie

                        4. Správa o rozsahu vetrovej kalamity

                        5. Schválenie návrhu postupu pri spracovávaní vetrovej kalamity

                        6. Voľba členov komisie pre živelné pohromy

7. Diskusia

8. Schválenie uznesenia

   

Adresa: Pozemkové spoločenstvo                           Tel./fax: 044/5293 348   

                          bývalých urbarialistov                                 www.urbarpribylina.sk

                         obce Pribylina                                              E-mail: psbupribylina@mag-net.sk

                         032 42   Pribylina č. 384

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

S p l n o m o c n e n i e

 

 

Zmocniteľ /člen PS BU Pribylina / --------------------------------------------------------------------

dátum nar.: ------------------------------- bydlisko ------------------------------------------------------

týmto splnomocňujem -----------------------------------------------dátum nar.: --------------------

bydlisko ------------------------------------------------------------, aby ma zastupoval na valnom zhromaždení  PS BU Pribylina dňa 31.5.2014.

Splnomocnená osoba má právo hlasovať na valnom zhromaždení v mojom mene tak, aby nepoškodila rozvoj a záujmy PS BU Pribylina.

             V  .........................    dňa ..............................

                                                                                                    ...................................

                                                                                                         podpis zmocniteľa 

 

Aktuality
15.03.2023

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
23.02.2023

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
16.02.2023

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2023

Pozvánka na Valné zhromaždenie
09.08.2022

Oprava cesty

Vyvrátenie stromov v násypovej časti cesty pod Prostredným