POZVÁNKA

pridané: 20.02.2015

P o z v á n k a

Výbor PSBU obce Pribylina Vás pozýva na riadne Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v sobotu 21. marca 2015 v kultúrnom dome v Pribyline. Prezentácia členov je od 9.00 do 10.00hod. Začiatok rokovania o 10.00 hod. Prosíme o dochvíľnosť!

Program :  1. Otvorenie a schválenie rokovacieho poriadku
2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie, zapisovateľov a overovateľov 
     zápisnice
  3. Správa mandátovej komisie
  4. Schválenie Doplnku k Zmluve o pozemkovom spoločenstve vlastníkov
                            spoločnej nehnuteľnosti zo dňa 22.3.2014
  5. Vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na valných zhromaždeniach 
                           konaných 22.3.2014 a 31.5.2014
  6. Správa o činnosti výboru a plnení úloh vyplývajúcich z Programu
                            starostlivosti o les v roku 2014
7. Správa o finančnom hospodárení v roku 2014 a návrh na rozdelenie zisku
8. Správa dozornej rady za rok 2014
9. Správa „Komisie v prípade živelnej pohromy“
10. Návrh rozpočtu a plánu hlavných úloh na rok 2015
11. Návrh projektu „Urbárskeho domu“
12. Návrh investičného zámeru na dobudovanie areálu penzionu Sileo firmou
      LiptovTravel
13. Diskusia
14. Schválenie uznesenia
15. Záver
   
Adresa: Pozemkové spoločenstvo            Tel./fax: 044/5293 348   
                bývalých urbarialistov              www.urbarpribylina.sk
                         obce Pribylina                           E-mail: psbupribylina@mag-net.sk
                         032 42   Pribylina č. 384

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S p l n o m o c n e n i e

Zmocniteľ /člen PS BU Pribylina / --------------------------------------------------------------------
dátum nar.: ------------------------------- bydlisko ------------------------------------------------------
týmto splnomocňujem -----------------------------------------------dátum nar.: --------------------
bydlisko ------------------------------------------------------------, aby ma zastupoval na valnom zhromaždení  PS BU Pribylina dňa 21.3.2015.
Splnomocnená osoba má právo hlasovať na valnom zhromaždení v mojom mene tak, aby nepoškodila rozvoj a záujmy PS BU Pribylina.
             V  .........................    dňa .............................                    ..................................
                                                                                                         podpis zmocniteľa 

Aktuality
09.08.2022

Oprava cesty

Vyvrátenie stromov v násypovej časti cesty pod Prostredným
25.07.2022

Nelegálny zber lesných plodov

Nelegálny zber lesných plodov v kontexte zvyšovania rizika vzniku požiarov
27.06.2022

Ťažba a dražba drevnej hmoty

Ťažba a dražba drevnej hmoty v prvom polroku
28.03.2022

Správa o hlasovaní

Rokovanie valného zhromaždenia korešpondenčnou formou