POZVÁNKA

pridané: 17.02.2016

P o z v á n k a

Výbor PSBU obce Pribylina Vás pozýva na riadne Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v sobotu 19. marca 2016 v kultúrnom dome v Pribyline. Prezentácia členov je od 9.00 do 10.00 hod. Začiatok rokovania o 10.00 hod. Prosíme o dochvíľnosť!

Program :

 1.   Otvorenie a schválenie rokovacieho poriadku

 2.   Voľba mandátovej, návrhovej komisie, zapisovateľov a overovateľov zápisnice

 3.   Správa mandátovej komisie

 4.   Vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na valnom zhromaždení konanom 21.3.2015

 5.   Správa o činnosti výboru a plnení úloh vyplývajúcich z Programu starostlivosti o les v roku 2016

 6.   Správa o finančnom hospodárení v roku 2015 a návrh na rozdelenie zisku 

 7.   Správa dozornej rady za rok 2015

 8.   Správa právneho zástupcu o stave riešenia úloh v nadväznosti na uznesenia prijaté na valnom zhromaždení

       konanom dňa 21.3.2015

 9.   Návrh rozpočtu a plánu hlavných úloh na rok 2016

 10. Prerokovanie a prijatie rozhodnutia k žiadostiam o prenájom poľnohospodárskej  pôdy

 11. Prerokovanie a prijatie rozhodnutia k návrhu zonácie, návrhu náhrad za obmedzenie bežného hospodárenia

       v A zóne TANAPu, návrhu zmluvy o budúcej zmluve a nájomnej zmluvy s MŽP SR a ŠOP SR

 12. Prerokovanie a prijatie rozhodnutia k žiadosti na prenájom pôdy pre výstavbu chát firmou  LiptovTravel

 13. Diskusia

 14. Schválenie uznesenia

  15. Záver

                         

                                Ing. Michal Králik

                                                                   Predseda PSBU obce Pribylina

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

             S p l n o m o c n e n i e

 

Zmocniteľ /člen PS BU Pribylina / --------------------------------------------------------------------

dátum nar.: ------------------------------- bydlisko ------------------------------------------------------

týmto splnomocňujem -----------------------------------------------dátum nar.: --------------------

bydlisko ------------------------------------------------------------, aby ma zastupoval na valnom zhromaždení  PS BU Pribylina dňa 19.3.2016.

Splnomocnená osoba má právo hlasovať na valnom zhromaždení v mojom mene tak, aby nepoškodila rozvoj a záujmy PS BU Pribylina.

             V  .........................    dňa .............................                    ..................................

                                                                                                         podpis zmocniteľa  

Aktuality
07.12.2020

ODPREDAJ VOZIDLA

PSBU obce Pribylina ponúka na odpredaj vozidlo LADA NIVA.
02.12.2020

PESTOVNÁ ČINNOSŤ

Plastové výlisky na terminálnych výhonkoch sadeníc
02.12.2020

POŽIAR

Požiar chaty a kosodreviny na Holi