POZVÁNKA

pridané: 17.02.2016

P o z v á n k a

Výbor PSBU obce Pribylina Vás pozýva na riadne Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v sobotu 19. marca 2016 v kultúrnom dome v Pribyline. Prezentácia členov je od 9.00 do 10.00 hod. Začiatok rokovania o 10.00 hod. Prosíme o dochvíľnosť!

Program :

 1.   Otvorenie a schválenie rokovacieho poriadku

 2.   Voľba mandátovej, návrhovej komisie, zapisovateľov a overovateľov zápisnice

 3.   Správa mandátovej komisie

 4.   Vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na valnom zhromaždení konanom 21.3.2015

 5.   Správa o činnosti výboru a plnení úloh vyplývajúcich z Programu starostlivosti o les v roku 2016

 6.   Správa o finančnom hospodárení v roku 2015 a návrh na rozdelenie zisku 

 7.   Správa dozornej rady za rok 2015

 8.   Správa právneho zástupcu o stave riešenia úloh v nadväznosti na uznesenia prijaté na valnom zhromaždení

       konanom dňa 21.3.2015

 9.   Návrh rozpočtu a plánu hlavných úloh na rok 2016

 10. Prerokovanie a prijatie rozhodnutia k žiadostiam o prenájom poľnohospodárskej  pôdy

 11. Prerokovanie a prijatie rozhodnutia k návrhu zonácie, návrhu náhrad za obmedzenie bežného hospodárenia

       v A zóne TANAPu, návrhu zmluvy o budúcej zmluve a nájomnej zmluvy s MŽP SR a ŠOP SR

 12. Prerokovanie a prijatie rozhodnutia k žiadosti na prenájom pôdy pre výstavbu chát firmou  LiptovTravel

 13. Diskusia

 14. Schválenie uznesenia

  15. Záver

                         

                                Ing. Michal Králik

                                                                   Predseda PSBU obce Pribylina

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

             S p l n o m o c n e n i e

 

Zmocniteľ /člen PS BU Pribylina / --------------------------------------------------------------------

dátum nar.: ------------------------------- bydlisko ------------------------------------------------------

týmto splnomocňujem -----------------------------------------------dátum nar.: --------------------

bydlisko ------------------------------------------------------------, aby ma zastupoval na valnom zhromaždení  PS BU Pribylina dňa 19.3.2016.

Splnomocnená osoba má právo hlasovať na valnom zhromaždení v mojom mene tak, aby nepoškodila rozvoj a záujmy PS BU Pribylina.

             V  .........................    dňa .............................                    ..................................

                                                                                                         podpis zmocniteľa