Príhovor predsedu PSBU

pridané: 17.02.2016

 

V Pribyline dňa 15.2.2016

Vážení spolupodielnici,

výbor Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina Vás v zmysle čl. V, ods. 1 Zmluvy o pozemkovom spoločenstve pozýva na rokovanie Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 19.3.2016.

Rok 2015 môžeme z pohľadu nášho pozemkového spoločenstva hodnotiť ako úspešný. Dokončili sme spracovávanie následkov veternej kalamity Žofia z roku 2014 s celkovým ročným objemom výroby viac ako 20.000 m3. Rovnako tak sme vďaka čerpaniu finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013  mohli vykonať lesopestovnú činnosť v rozsahu 350.000 EUR. Za veľký prínos pre budúcu prevádzku nášho spoločenstva môžeme považovať aj výstavbu 1086 m lesnej cesty na Jame, ktorá bola tiež financovaná z prostriedkov Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.

Uvedená priaznivá situácia určite v mnohých z Vás evokuje potrebu investovania časti finančných prostriedkov, čo vyplynulo aj z Vami prezentovaných názorov na valnom zhromaždení v roku 2015. Avšak, v najbližších rokoch nás čakajú  veľké úlohy v lesopestovnej činnosti. Práve z tohto dôvodu sme naše pozemkové spoločenstvo zapojili do ďalšej výzvy s projektom „Obnova lesov a ozdravné opatrenia PSBU obce Pribylina“. Realizácia daného projektu s rozpočtom 857.936 EUR zabezpečí väčšinu nákladov na zalesnenie a následnú ochranu kultúr na novovzniknutých kalamitných holinách. Potreba predfinancovania projektu nám však bude v tomto roku viazať väčšinu disponibilných finančných prostriedkov. Preto nebude možné v roku 2016 realizovať žiadnu rozsiahlejšiu investičnú akciu.

Nakoľko pokročil proces zonácie TANAPu, do programu rokovania valného zhromaždenia je zaradené aj prerokovanie návrhu zonácie, náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania v A zóne, návrhu zmluvy o budúcej zmluve a nájomnej zmluvy s MŽP SR a ŠOP SR. Uvedené návrhy, ako aj systém náhrady bude na valnom zhromaždení prezentovaný riaditeľom Správy TANAPu, Ing. Pavlom Majkom. V termíne zasielania pozvánok na valné zhromaždenie ešte stále prebiehajú rokovania so Správou TANAPu. Jedná sa o mimoriadne dôležité, strategické rozhodnutie, preto ihneď po ukončení uvedených rokovaní budú podklady k uvedenej problematike zverejnené  na stránke www.urbarpribylina.sk, a rovnako tak  budú k nahliadnutiu v kancelárií pozemkového spoločenstva.

V prílohe Vám v zmysle čl. II, ods. 3, písm. f) Stanov Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina zasielame „Dodatok č. 1 k Zmluve o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti“, ktorý bol prijatý na rokovaní valného zhromaždenia dňa 21.3.2015.

Veríme, že Vám naše pozemkové spoločenstvo nie je ľahostajné a nájdete si čas zúčastniť sa rokovania valného zhromaždenia. V prípade, že z vážnych dôvodov nebudete môcť prísť, poverte prosím splnomocnením osobu Vám blízku, alebo osobu ktorej dôverujete, ktorá bude vo Vašom mene rozhodovať na valnom zhromaždení.

 

S pozdravom                                   Ing. Michal Králik

                                                         Predseda PSBU obce Pribylina