Príhovor predsedu PSBU

pridané: 17.02.2016

 

V Pribyline dňa 15.2.2016

Vážení spolupodielnici,

výbor Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina Vás v zmysle čl. V, ods. 1 Zmluvy o pozemkovom spoločenstve pozýva na rokovanie Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 19.3.2016.

Rok 2015 môžeme z pohľadu nášho pozemkového spoločenstva hodnotiť ako úspešný. Dokončili sme spracovávanie následkov veternej kalamity Žofia z roku 2014 s celkovým ročným objemom výroby viac ako 20.000 m3. Rovnako tak sme vďaka čerpaniu finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013  mohli vykonať lesopestovnú činnosť v rozsahu 350.000 EUR. Za veľký prínos pre budúcu prevádzku nášho spoločenstva môžeme považovať aj výstavbu 1086 m lesnej cesty na Jame, ktorá bola tiež financovaná z prostriedkov Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.

Uvedená priaznivá situácia určite v mnohých z Vás evokuje potrebu investovania časti finančných prostriedkov, čo vyplynulo aj z Vami prezentovaných názorov na valnom zhromaždení v roku 2015. Avšak, v najbližších rokoch nás čakajú  veľké úlohy v lesopestovnej činnosti. Práve z tohto dôvodu sme naše pozemkové spoločenstvo zapojili do ďalšej výzvy s projektom „Obnova lesov a ozdravné opatrenia PSBU obce Pribylina“. Realizácia daného projektu s rozpočtom 857.936 EUR zabezpečí väčšinu nákladov na zalesnenie a následnú ochranu kultúr na novovzniknutých kalamitných holinách. Potreba predfinancovania projektu nám však bude v tomto roku viazať väčšinu disponibilných finančných prostriedkov. Preto nebude možné v roku 2016 realizovať žiadnu rozsiahlejšiu investičnú akciu.

Nakoľko pokročil proces zonácie TANAPu, do programu rokovania valného zhromaždenia je zaradené aj prerokovanie návrhu zonácie, náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania v A zóne, návrhu zmluvy o budúcej zmluve a nájomnej zmluvy s MŽP SR a ŠOP SR. Uvedené návrhy, ako aj systém náhrady bude na valnom zhromaždení prezentovaný riaditeľom Správy TANAPu, Ing. Pavlom Majkom. V termíne zasielania pozvánok na valné zhromaždenie ešte stále prebiehajú rokovania so Správou TANAPu. Jedná sa o mimoriadne dôležité, strategické rozhodnutie, preto ihneď po ukončení uvedených rokovaní budú podklady k uvedenej problematike zverejnené  na stránke www.urbarpribylina.sk, a rovnako tak  budú k nahliadnutiu v kancelárií pozemkového spoločenstva.

V prílohe Vám v zmysle čl. II, ods. 3, písm. f) Stanov Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina zasielame „Dodatok č. 1 k Zmluve o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti“, ktorý bol prijatý na rokovaní valného zhromaždenia dňa 21.3.2015.

Veríme, že Vám naše pozemkové spoločenstvo nie je ľahostajné a nájdete si čas zúčastniť sa rokovania valného zhromaždenia. V prípade, že z vážnych dôvodov nebudete môcť prísť, poverte prosím splnomocnením osobu Vám blízku, alebo osobu ktorej dôverujete, ktorá bude vo Vašom mene rozhodovať na valnom zhromaždení.

 

S pozdravom                                   Ing. Michal Králik

                                                         Predseda PSBU obce Pribylina

Aktuality
07.12.2020

ODPREDAJ VOZIDLA

PSBU obce Pribylina ponúka na odpredaj vozidlo LADA NIVA.
02.12.2020

PESTOVNÁ ČINNOSŤ

Plastové výlisky na terminálnych výhonkoch sadeníc
02.12.2020

POŽIAR

Požiar chaty a kosodreviny na Holi