Plnenie uznesenia

pridané: 16.04.2016

Vážení podielnici,

na zhromaždení spoločenstva konanom dňa 19.3.2016 bolo prijaté uznesenie č. 13 v nasledovnom znení:

Zhromaždenie PSBU Pribylina poveruje Výbor spoločenstva realizáciou predaja spoluvlastníckych podielov vo výlučnom vlastníctve spoločenstva zapísaných na spoločných nehnuteľnostiach pre k. ú. Jamník, Pribylina a Liptovská Kokava v jednotkovej cene vo výške 0,033 EUR/m2 (33 EUR/hlas); predaj sa uskutoční výzvou na realizáciu a uplatnenie predkupného práva ostatnými všetkými členmi spoločenstva v 60-dňovej lehote odo dňa konania zhromaždenia spoločenstva dňa 19.03.2016 písomne na adresu sídla spoločenstva, keď kúpna cena bude splatná pri podpise kúpnej zmluvy do pokladne spoločenstva.

Na základe uvedeného uznesenia výbor Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina realizuje predaj spoluvlastníckych podielov vo výlučnom vlastníctve spoločenstva na spoločných nehnuteľnostiach pre k.ú.:

Jamník /listy vlastníctva č. 648, 649, 650, 651,

Pribylina /listy vlastníctva č.1641, 1660, 1673, 1784, 1786, 1788, 1844, 1971, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 2726, 2786, 2787, 2797, 2802, 2903, 3261, 3401,

Liptovská Kokava /listy vlastníctva č. 2393, 2394, 2396, 2397

            V prípade Vášho záujmu o odkúpenie daných podielov je potrebné oznámiť pozemkovému spoločenstvu uplatnenie si predkupného práva. Tlačivo „Oznámenie o uplatnení si predkupného práva“ si môžete stiahnuť na tejto stránke, alebo si ho môžete vyzdvihnúť v kancelárií pozemkového spoločenstva. V uvedenom tlačive je potrebné vyplniť meno a priezvisko, adresu a dátum narodenia na prednej strane. Zároveň je potrebné vyplniť meno, priezvisko a titul, trvalý pobyt, dátum narodenia a rodné číslo, štátne občianstvo na zadnej strane tlačiva. Vyplnené a podpísané tlačivo nám spolu s fotokópiou občianskeho preukazu doručte na adresu spoločenstva (Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov obce Pribylina, 032 42 Pribylina 384).

S úctou                                                       

Ing. Michal Králik

                                                                                  Predseda PSBU obce Pribylina

Dokumenty na stiahnutie