Jar a leto 2016

pridané: 27.10.2016

Vážení podielnici,

jarné a letné obdobie je z hľadiska činnosti nášho pozemkového spoločenstva tradične najnáročnejšie. Rok 2016 je ale špecifický tým, že realizujeme obnovu lesných porastov poškodených veternou kalamitou „Žofia“. Tak ako sme Vás informovali, náklady spojené s lesopestovnou činnosťou sú hradené z nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 (Podopatrenie: 8.4 Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami), cez projekt „Obnova lesov a ozdravné opatrenia PSBU obce Pribylina. Z uvedeného projektu sme realizovali jarné lesopestovné práce pri príprave plôch na umelú obnovu lesa a zalesňovaní, o ktorých sme Vás už informovali. V mesiacoch júl a august sme s využitím prostriedkov z vyššie uvedeného projektu uskutočnili ochranu mladých lesných porastov proti burine vyžínaním v rozsahu 200 hektárov. Rovnako tak sme v v októbri vykonali ochranu mladých porastov proti zveri náterom repelentom Cervakol Extra na ploche 200 hektárov, ktorá bude financovaná z nenávratného príspevku. Z vlastných zdrojov pozemkového spoločenstva musíme uhradiť v roku 2016 ešte prípravu plôch na umelú obnovu v lesných porastoch, ktoré vznikli v dôsledku podkôrnikovej kalamity a nie sú zahrnuté do projektu.

            Plánovaný objem ťažby dreva 8000 m3 sme naplnili už v druhej dekáde augusta. Bohužiaľ musíme konštatovať, že náš odhad vývoja podkôrnikovej kalamity (aj napriek skutočnosti, že s modelovaním vývoja lykožrúta smrekového nám vypomáhali pracovníci Slovenskej akadémie vied) bol výrazne podhodnotený. Extrémnemu množeniu podkôrnych druhov hmyzu, hlavne lykožrútovi smrekovému a lykožrútovi lesklému napomohlo teplé a suché počasie. Vzhľadom na ideálne podmienky došlo k vývoju až troch generácií škodcov. Po zreálnení odhadu vývoja podkôrnikovej kalamity očakávame, že objem vyťaženej drevnej hmoty v roku 2016 bude okolo 14000 m3. Ako ste možno v médiách postrehli, extrémny vývoj podkôrneho hmyzu v tomto roku nie je problém iba nášho pozemkového spoločenstvá, ale trápi celé Slovensko. Z toho dôvodu nastal aj na trhu s drevom veľký pretlak a tým pádom aj pokles cien drevnej hmoty. V súčasnej dobe je najproblematickejší predaj piliarskych výrezov kvalitatívnej triedy III.C a vlákninového dreva. Pritom práve tieto dva sortimenty sú percentuálne najviac zastúpené pri kalamitnej ťažbe podkôrnikovej drevnej hmoty.

            Rovnako tak sme sa v priebehu letných mesiacov snažili vykonať všetky úlohy vyplývajúce zo schváleného plánu práce. Vybudovali sme nové zábradlie na moste cez Račkov potok, rekonštruovali sme lesnú cestu Prostredný Brod – Madrliačka, do ktorej sme zároveň osadili 8 kusov odrážok zo smrekovca. V Račkovej doline sme vybudovali nový priepust pri odvoznom mieste Studená voda a vykonali opravu najviac poškodených úsekov cesty. Z ďalších úloh z plánu práce sa nám zatiaľ podarilo vybudovať 3 altánky na turistických chodníkoch a stabilizovať hranicu s PS Jakubovany v lokalite Brišné okopcovaním. Veľkú pozornosť sme aj v tomto roku venovali eliminácii neoprávneného zberu lesných plodov.

           

                                                                                                                                                   Ing. Michal Králik                                                                                                                                                                                                      Predseda PSBU obce Pribylina

Aktuality
17.04.2024

Zápisnica z VZ konaného 9.3.2024

Zverejnenie zápisnice z rokovania
17.04.2024

Nový výbor PSBU

Zloženie výboru a dozornej rady PSBU od 9.3.2024
14.03.2024

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
07.02.2024

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2024

Pozvánka na Valné zhromaždenie
25.01.2024

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty