Jeseň 2017

pridané: 12.10.2017

Vážení podielnici,

od Zhromaždenia nášho pozemkového spoločenstva uplynulo pol roka. Počas tohto obdobia sa výbor pozemkového spoločenstva, prostredníctvom jeho zamestnancov snažil zabezpečiť splnenie úloh vyplývajúcich z plánu práce na rok 2017. Väčšina činnosti sa sústredila na zabezpečenie lesníckej prevádzky. Plánovaný objem ťažby dreva (9.000 m3 ) sme naplnili už začiatkom augusta. Bohužiaľ musíme konštatovať, že aj v tomto roku bude v dôsledku extrémneho vývoja podkôrnikovej kalamity plán ťažby výrazne prekročený. Odhadujeme, že ku koncu roku 2017 sa môže objem vyťaženého dreva dostať na úroveň 15 až 17 tisíc m3. Obdobná situácia je vo všetkých subjektoch, ktorých lesy boli postihnuté vetrovou kalamitou „Žofia“ z roku 2014. S uvedeným stavom súvisí aj pretlak menej kvalitných sortimentov na trhu a opätovný pokles cien dreva.

                Objem lesopestovnej činnosti v roku 2017 je jeden z najvyšších v histórii nášho pozemkového spoločenstva. V rámci jarnej fázy zalesňovania bolo vysadených 200.000 voľnokorených sadeníc. Jarné zalesňovacie práce boli financované z prostriedkov nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu „Obnova lesov a ozdravné opatrenia PSBU obce Pribylina“ z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Z uvedeného projektu bola financovaná aj ochrana kultúr proti burine v rozsahu 255 ha. Vzhľadom na úlohy, ktoré nám vyplynuli z nového predpisu Programu starostlivosti o lesy (bývaný LHP), bola ochrana proti burine vykonaná ešte na ploche 22 ha, pričom táto bola financovaná z rezervy na lesopestovnú činnosť vytvorenej našim pozemkovým spoločenstvom. V priebehu celého roku 2017 pracujeme na výchove mladých lesných porastov prečistkami. V jarnej fáze bolo realizovaných celkove 27 ha prečistiek. V mesiacoch júl a august sme prečistky nerealizovali z dôvodu zvýšeného rizika následného poškodenia mladín Lykožrútom lesklým. Od septembra pokračujeme vo výchove porastov, pričom do konca roku 2017 plánujeme vykonať celkove 94 ha prečistiek. V poslednej septembrovej dekáde sme spustili aj jesennú fázu zalesňovania v rozsahu 80.000 kusov, ktoré bude financované rezervy na lesopestovnú činnosť. Zalesňovanie vykonávame v Račkovej doline, obaľovanými sadenicami. Plánované ukončenie jesenného zalesňovania je do 15. októbra. Po ukončení zalesňovania plánujeme plynule prejsť na ochranu proti zveri. V roku 2017 budeme realizovať ochranu mladých lesných kultúr proti ohryzu zverou repelentom Cervacol Extra v rozsahu 257 ha a ochranu kmeňovín proti obhryzu a lúpaniu náterom prípravkom Pellacol na 48 hektároch.

                Počas letných mesiacov sme vykonali údržbu lesných ciest. Konkrétne prebehla celková rekonštrukcia mimoriadne poškodeného úseku cesty od penziónu Sileo, smerom Za lazy až po začiatok stúpania na Kejdák. Na uvedenom úseku bola zrovnaná a presypaná vozovka, a rovnako tak bolo obnovené odvodnenie cesty. Obdobným spôsobom boli opravené aj poškodené úseky ciest na  Vyšnej Obecnej, Mlákach  a v Račkovej doline. Taktiež bol v celej dĺžke vyčistený odvodňovací žľab lesnej cesty Krivuľa. V Račkovej doline bola v septembri obnovená drevená vozovka a zábradlie na moste Studená voda.

                Pozemkové spoločenstvo od apríla veľmi intenzívne pracuje na možnosti získania finančných prostriedkov na opravu lesnej cesty v Račkovej doline, v úseku od štátnej cesty č. 537 po ústie Úzkej doliny. Vzhľadom na zložité vlastnícke vzťahy je daný proces veľmi náročný. Ale podarilo sa nám uzavrieť dohody so všetkými zúčastnenými stranami a realizovať proces verejného obstarávania. V týchto dňoch pracujeme na vyňatí cesty z lesného a poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

                V spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr. Petra Jančiho naďalej pracujeme na riešení  nezrovnalostí majetkových pomerov nášho pozemkového spoločenstva. Na Katastrálny odbor Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši bola na odvkladovanie podaná Notárska zápisnica na prepis vlastníctva na LV 355 k.ú. Jamník z pozemkového spoločenstva na podielnikov. Vklad uvedenej notárskej zápisnice by mal prebehnúť v najbližších dňoch, o čom Vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky. Rovnako tak záujemcom stále poskytujeme bezplatnú právnu pomoc pri riešení neprededených podielov.

                Nakoľko v porastoch, kde je spracovanie kalamitnej drevnej hmoty zakázané rozhodnutím Ministerstva životného prostredia prebehol v letných mesiacoch extrémny vývoj podkôrneho hmyzu, pozemkové spoločenstvo plánuje požiadať o opätovné vyplatenie ujmy za stratu na drevnej hmote. Z tohto dôvodu je potrebné vykonať kvantifikáciu objemu kalamitnej drevnej hmoty v daných porastoch. Najefektívnejším a zároveň najpresnejším spôsobom je identifikácia napadnutých porastov z leteckých snímok. Vyhotovenie leteckých snímok, ako aj zabezpečenie spracovania následných podkladov pre určenie objemu kalamity by malo prebehnúť v závislosti od počasia v najbližších dňoch. Následne bude vyhotovený znalecký posudok, na základe ktorého bude podaná žiadosť o vyplatenie ujmy. Celý proces by mal trvať do konca roku 2017.

                Záverom si dovolím spomenúť, že v máji a júni prebehol v našom pozemkovom spoločenstve štátny dozor v lesoch. Uvedený štátny dozor prebiehal vo všetkých subjektoch, kde skončila platnosť Lesného hospodárskeho plánu. Bol zameraný na kontrolu zhody plánu s vykonanými opatreniami v lesoch, ako aj na kontrolu dodržiavania všetkých predpisov a rozhodnutí štátnej správy počas doby platnosti plánu. Štátna komisia zložená zo zástupcov krajského a okresného úradu nášmu pozemkovému spoločenstvu nevytkla žiadne pochybenie a zároveň vysoko vyzdvihla výsledky, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť v lesopestovateľskej činnosti. Z tohto dôvodu sa chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa podieľali na plnení Lesného hospodárskeho plánu v predchádzajúcom decéniu.

 

                                                                              „Lesu zdar“

 

 

                                                                                                                             Ing. Michal Králik

                                                                                                                 Predseda PSBU obce Pribylina

Aktuality
09.08.2022

Oprava cesty

Vyvrátenie stromov v násypovej časti cesty pod Prostredným
25.07.2022

Nelegálny zber lesných plodov

Nelegálny zber lesných plodov v kontexte zvyšovania rizika vzniku požiarov
27.06.2022

Ťažba a dražba drevnej hmoty

Ťažba a dražba drevnej hmoty v prvom polroku
28.03.2022

Správa o hlasovaní

Rokovanie valného zhromaždenia korešpondenčnou formou