JESEŇ 2018

pridané: 26.11.2018

Vážení podielnici,

november je mesiac, kedy sa pomaly končí väčšina terénnych prác. S radosťou môžeme konštatovať, že sa nám aj tento rok podarilo vykonať všetky práce, ktoré sme si naplánovali.

Najväčší dôraz sme aj tento rok kládli na lesopestovnú činnosť. Zasadili sme viac ako 166.000 kusov sadeníc. Počas jarnej zalesňovacej sezóny sme pracovali s voľno korenými sadenicami, ktorých sme vysadili 130.000. V jeseni sme zalesňovali v Račkovej a Jamnickej doline, prevažne s využitím obaľovaných sadeníc.  Bohužiaľ musíme konštatovať, že aj v tomto roku nám vývoj počasia výrazne komplikoval situáciu pri jarnom zalesňovaní. Prelom marca a apríla bol poznačený veľkým teplotným skokom, kedy sa prakticky v priebehu jedného týždňa zmenila teplota z -12 na +20°C. Z uvedeného dôvodu sa oneskoril začiatok zalesňovania skoro o 2 týždne, nakoľko dodávatelia sadbového materiálu nemohli pre zamrznutú pôdu vyzdvihovať sadenice s náležitým časovým predstihom. Ani ďalší vývoj počasia nebol priaznivý a zrážkový deficit spolu s vysokými teplotami sa prejavil aj na ujatosti sadeníc. Od polovice júla sme vykonávali ochranu kultúr proti burine vyžínaním. Táto prebehla na ploche 285 hektárov. V októbri a novembri prebiehala na ploche 185 hektárov ochrana kultúr proti zveri. Použili sme pri nej repelent Cervakol Extra, ktorého účinok je založený na kombinácii kremitého piesku a chuti dechtu. S uvedeným repelentom sme mali veľmi dobré skúsenosti v minulých rokoch. Počas celej sezóny sme pracovali na príprave plôch na umelú obnovu. Táto činnosť bola zatiaľ vykonaná na viac ako 30 hektároch, pričom plánujeme v uhadzovaní haluziny pokračovať až do napadnutia snehu, aby sme mali pripravenú maximálnu plochu na jarné zalesňovanie v roku 2019. K lesopestovným prácam môžeme zaradiť aj prerezávku na ploche 1 hektára, vykonanú v lokalite Vyšná Obecná. Vzhľadom na špecifické podmienky uvedenej lokality a snahu o minimalizáciu napadnutia porastu Lykožrútom lesklým v budúcom roku, rozhodli sme sa hmotu z prerezávky vytiahnuť a zoštiepkovať. Je vysoký predpoklad, že stromy, ktoré v mladine ostanú budú silne atakované zverou. Aby sme týmto škodám predišli, plánujeme celú mladinu ošetriť prípravkom Pellacol, ktorý zabraňuje ohryzu kôry zverou.

Počas celého roku sme narážali na problém nedostatku pracovníkov vhodných na lesopestovné práce. S najväčšou pravdepodobnosťou bude tento stav pretrvávať aj v nasledujúcich rokoch, čo bude so sebou prinášať aj zvyšovanie nákladov na realizáciu lesopestovných prác, ako aj ďalšie negatíva. Z uvedených dôvodov sme museli na vzniknutú situáciu reagovať prijatím nových pracovných skupín. Správnosť uvedeného kroku sa nám potvrdila už pri realizácii jesennej časti zalesňovania a aplikácii repelentu Cervakol Extra, ktoré prebehli relatívne rýchlo a bez závažnejších problémov.

Ťažba dreva v našom pozemkovom spoločenstve prebieha aj tento rok iba v rámci boja s kalamitou lykožrúta smrekového. Odhadovaný objem ťažby 15.000 kubíkov bude však s najvyššou pravdepodobnosťou prekročený zhruba o 10%. Bohužiaľ, trend prepadu cien dreva pokračuje aj v tomto roku. Obrovské objemy kalamitného dreva vyťaženého v okolitých štátoch tlačia dolu cenu stavebného dreva a vlákniny (v Čechách sa v roku 2018 predávali porasty na pni v cene 3 až 5 EUR/m3!!!).

Údržba a opravy lesných ciest a odvozných miest prebiehali v letných mesiacoch. V Račkovej doline boli vyčistené odvozné miesta Michalova lúka, Studená voda, Otrhance, Nižná lúka a Dievocká. Okrem toho bola zrekonštruovaná lesná cesta Kamenné – Sokol. V septembri sme zase realizovali kompletnú rekonštrukciu mostu cez Bystrý potok v lokalite Za Kubovská.

V spolupráci s firmou TatraGreen s.r.o. prebiehajú práce na rekonštrukcii Skladu požiarneho náradia. Predpokladáme, že realizácia tohto projektu bude ukončená v novembri. Taktiež sa nám podarilo odstrániť pletivo zo starých nefunkčných oplôtkov v lokalitách Za Kubouskou, Mandrliačka a Kamenné.

Od jarných mesiacov sme sa snažili uspokojiť požiadavky podielnikov na palivové drevo. Všetky požiadavky na hotové palivové drevo, ako aj kániky boli uspokojené. Zároveň sa chceme ospravedlniť za to, že termín dodania sa v niektorých prípadoch natiahol až na koniec októbra. No každoročne zvyšujúci sa objem požiadaviek na dodávku paliva v kombinácií so skutočnosťou, že pozemkové spoločenstvo nedisponuje vlastnými mechanizmami ani pracovníkmi na manipuláciu a dopravu paliva, nám uvedenú činnosť z časového hľadiska komplikuje.

V priebehu celého roku sme pracovali aj na ostatných úlohách, ktoré boli výboru uložene zhromaždením spoločenstva. Pripravili sme projekty na zapojenie pozemkového spoločenstva do projektových výziev na výstavbu lesných ciest a lesopestovnú činnosť. Bohužiaľ, do dnešného dňa neboli Pôdohospodárskou platobnou agentúrou vyhlásené príslušné výzvy.

Rovnako tak sme pripravovali vysporiadanie pozemkov pod rómskou osadou. Pričom sa nám podarilo nájsť vhodnú parcelu pre zámenu pozemkov a získať predbežný súhlas Slovenského pozemkového fondu s touto zámenou. V nasledujúcich mesiacoch bude v danej veci zvolané jednanie za účasti pozemkového spoločenstva, SPF, obce a Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

V októbri prebehla v rámci nášho pozemkového spoločenstva kontrola na mieste zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Kontrola nezistila žiadne pochybenia a nášmu spoločenstvu bola vyplatená záverečná platba projektu „Obnova lesov a ozdravné opatrenia PSBU obce Pribylina“ v plnej požadovanej výške 196.044 EUR.

Záverom si dovolím spomenúť, že v októbri sa uskutočnil v našom poľovnom revíri „Bystrá“ štátny dozor na úseku poľovníctva, ktorého sa zúčastnili zástupcovia odboru pozemkového a lesného Okresného úradu Liptovský Mikuláš, ako aj Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Liptovský Mikuláš. Pozemkovému spoločenstvu, ako užívateľovi poľovného revíru neboli kontrolou zistené žiadne nedostatky ani pochybenia.

Vážení podielnici, na Zhromaždení spoločenstva v roku 2019 sa budú konať voľby do orgánov pozemkového spoločenstvo. Preto Vám už teraz pripomíname túto skutočnosť. Chceme poprosiť všetkých z Vás, ktorí máte chuť v ďalšom období pracovať v orgánoch nášho pozemkového spoločenstva, aby ste porozmýšľali nad svojou kandidatúrou.

                                                                                  Ing. Michal Králik

                                                                         Predseda PSBU obce Pribylina

Aktuality
09.08.2022

Oprava cesty

Vyvrátenie stromov v násypovej časti cesty pod Prostredným
25.07.2022

Nelegálny zber lesných plodov

Nelegálny zber lesných plodov v kontexte zvyšovania rizika vzniku požiarov
27.06.2022

Ťažba a dražba drevnej hmoty

Ťažba a dražba drevnej hmoty v prvom polroku
28.03.2022

Správa o hlasovaní

Rokovanie valného zhromaždenia korešpondenčnou formou