VZ 2019

pridané: 07.02.2019

Vážení členovia pozemkového spoločenstva,

 

výbor Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina Vás v zmysle čl. V, ods. 1 Zmluvy o pozemkovom spoločenstve pozýva na rokovanie Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina, ktoré sa uskutoční dňa 9.3.2019.

V roku 2018 vstúpila do platnosti novela zákona o pozemkových spoločenstvách. Pozemkové spoločenstvo je povinné vykonať zosúladenie Zmluvy o pozemkovom spoločenstve a Stanov pozemkového spoločenstva s platnou legislatívou. V prílohe pozvánky Vám zasielame návrh doplnkov zmluvy a stanov pozemkového spoločenstva, ktoré budú predmetom schvaľovania na rokovaní zhromaždenia. Vaše prípadné pripomienky voči návrhom doplnkov si Vás dovoľujeme požiadať zaslať písomne na adresu pozemkového spoločenstva, alebo na email: psbupribylina@mag-net.sk v termíne do 22.2.2019, na neskôr zaslané pripomienky alebo návrhy sa nebude prihliadať a nebudú predmetom prerokovania na Zhromaždení.  

Dňa 21.3.2019 končí 5-ročný mandát orgánov pozemkového spoločenstva. Z uvedeného dôvodu prebehnú na Zhromaždení voľby do orgánov spoločenstva. Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov obce Pribylina vyzýva svojich členov, ktorí spĺňajú podmienky v zmysle Zmluvy o pozemkovom spoločenstve a Stavov a majú záujem vo voľbách kandidovať za:

  • predsedu pozemkového spoločenstva
  • člena výboru pozemkového spoločenstva
  • člena dozornej rady pozemkového spoločenstva,

aby písomne oznámili svoju kandidatúru výboru pozemkového spoločenstva

V oznámení je potrebné uviesť svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a do ktorého orgánu spoločenstva kandidujú. Oznámenie je potrebné potvrdiť svojim podpisom a spolu s výpisom z registra trestov zaslať poštou na adresu: Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov obce Pribylina, 032 42 Pribylina 384, alebo podať osobne v kancelárii spoločenstva, najneskôr v deň konania Zhromaždenia t.j. 9.3.2019 v čase od 7.00 do 7.30 hod. Vzor tlačiva „Oznámenie kandidatúry do orgánov pozemkového spoločenstva“ je k dispozícii na stiahnutie na stránke www.urbarpribylina.sk, alebo si ho môžete vyzdvihnúť v kancelárii pozemkového spoločenstva.

            V zmysle uznesenia č. 14 Zhromaždenia pozemkového spoločenstva konaného dňa 17.3.2018 Vám v prílohe pozvánky zasielame Evidenčný list podielnika – člena pozemkového spoločenstva s vyčíslením výšky podielu podľa jednotlivých listov vlastníctva. V danom dokumente sú zahrnuté aj podiely na LV 355, k.ú. Jamník, ako aj prípadné podiely nadobudnuté odkúpením od pozemkového spoločenstva kúpnou zmluvou z 19.12.2016.

            Vážení členovia pozemkového spoločenstva, z dôvodu dôležitosti agendy, ktorá sa bude prerokovávať na Zhromaždení spoločenstva dňa 9.3.2019, dovoľujeme si apelovať, aby ste si našli čas a zúčastnili sa rokovania Zhromaždenia, alebo minimálne splnomocnili osobu Vám blízku, alebo osobu ktorej dôverujete Vašim zastupovaním. V posledných rokoch sa veľmi intenzívne stupňuje tlak na súkromných majiteľov lesov či už zo strany veľkých finančných skupín, zahraničných investorov skupujúcich pôdu na Slovensku, alebo ochranárskych subjektov. Navyše v roku 2019 môžeme očakávať ďalší výrazný pokles cien guľatiny a celkový prepad dopytu po drevnej hmote. Taktiež nás čakajú problémy so získavaním nízko kvalifikovaného personálu pre práce v lesopestovnej činnosti a v nadväznosti na to zvyšovanie nákladov na túto činnosť. Zvolenie dobrého vedenia, pozostávajúceho zo šikovných a kompetentných ľudí je základným predpokladom pre správne rozhodnutia a smerovanie spoločenstva v budúcnosti.

 

S pozdravom                                                                                                           Ing. Michal Králik

                                                                                                                       Predseda PSBU obce Pribylina

V Pribyline 31.1.2019  

                               

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality
07.12.2020

ODPREDAJ VOZIDLA

PSBU obce Pribylina ponúka na odpredaj vozidlo LADA NIVA.
02.12.2020

PESTOVNÁ ČINNOSŤ

Plastové výlisky na terminálnych výhonkoch sadeníc
02.12.2020

POŽIAR

Požiar chaty a kosodreviny na Holi