VZ 2019

pridané: 07.02.2019

Vážení členovia pozemkového spoločenstva,

 

výbor Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina Vás v zmysle čl. V, ods. 1 Zmluvy o pozemkovom spoločenstve pozýva na rokovanie Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina, ktoré sa uskutoční dňa 9.3.2019.

V roku 2018 vstúpila do platnosti novela zákona o pozemkových spoločenstvách. Pozemkové spoločenstvo je povinné vykonať zosúladenie Zmluvy o pozemkovom spoločenstve a Stanov pozemkového spoločenstva s platnou legislatívou. V prílohe pozvánky Vám zasielame návrh doplnkov zmluvy a stanov pozemkového spoločenstva, ktoré budú predmetom schvaľovania na rokovaní zhromaždenia. Vaše prípadné pripomienky voči návrhom doplnkov si Vás dovoľujeme požiadať zaslať písomne na adresu pozemkového spoločenstva, alebo na email: psbupribylina@mag-net.sk v termíne do 22.2.2019, na neskôr zaslané pripomienky alebo návrhy sa nebude prihliadať a nebudú predmetom prerokovania na Zhromaždení.  

Dňa 21.3.2019 končí 5-ročný mandát orgánov pozemkového spoločenstva. Z uvedeného dôvodu prebehnú na Zhromaždení voľby do orgánov spoločenstva. Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov obce Pribylina vyzýva svojich členov, ktorí spĺňajú podmienky v zmysle Zmluvy o pozemkovom spoločenstve a Stavov a majú záujem vo voľbách kandidovať za:

  • predsedu pozemkového spoločenstva
  • člena výboru pozemkového spoločenstva
  • člena dozornej rady pozemkového spoločenstva,

aby písomne oznámili svoju kandidatúru výboru pozemkového spoločenstva

V oznámení je potrebné uviesť svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a do ktorého orgánu spoločenstva kandidujú. Oznámenie je potrebné potvrdiť svojim podpisom a spolu s výpisom z registra trestov zaslať poštou na adresu: Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov obce Pribylina, 032 42 Pribylina 384, alebo podať osobne v kancelárii spoločenstva, najneskôr v deň konania Zhromaždenia t.j. 9.3.2019 v čase od 7.00 do 7.30 hod. Vzor tlačiva „Oznámenie kandidatúry do orgánov pozemkového spoločenstva“ je k dispozícii na stiahnutie na stránke www.urbarpribylina.sk, alebo si ho môžete vyzdvihnúť v kancelárii pozemkového spoločenstva.

            V zmysle uznesenia č. 14 Zhromaždenia pozemkového spoločenstva konaného dňa 17.3.2018 Vám v prílohe pozvánky zasielame Evidenčný list podielnika – člena pozemkového spoločenstva s vyčíslením výšky podielu podľa jednotlivých listov vlastníctva. V danom dokumente sú zahrnuté aj podiely na LV 355, k.ú. Jamník, ako aj prípadné podiely nadobudnuté odkúpením od pozemkového spoločenstva kúpnou zmluvou z 19.12.2016.

            Vážení členovia pozemkového spoločenstva, z dôvodu dôležitosti agendy, ktorá sa bude prerokovávať na Zhromaždení spoločenstva dňa 9.3.2019, dovoľujeme si apelovať, aby ste si našli čas a zúčastnili sa rokovania Zhromaždenia, alebo minimálne splnomocnili osobu Vám blízku, alebo osobu ktorej dôverujete Vašim zastupovaním. V posledných rokoch sa veľmi intenzívne stupňuje tlak na súkromných majiteľov lesov či už zo strany veľkých finančných skupín, zahraničných investorov skupujúcich pôdu na Slovensku, alebo ochranárskych subjektov. Navyše v roku 2019 môžeme očakávať ďalší výrazný pokles cien guľatiny a celkový prepad dopytu po drevnej hmote. Taktiež nás čakajú problémy so získavaním nízko kvalifikovaného personálu pre práce v lesopestovnej činnosti a v nadväznosti na to zvyšovanie nákladov na túto činnosť. Zvolenie dobrého vedenia, pozostávajúceho zo šikovných a kompetentných ľudí je základným predpokladom pre správne rozhodnutia a smerovanie spoločenstva v budúcnosti.

 

S pozdravom                                                                                                           Ing. Michal Králik

                                                                                                                       Predseda PSBU obce Pribylina

V Pribyline 31.1.2019  

                               

Dokumenty na stiahnutie