POZVÁNKA

pridané: 20.02.2020

V Pribyline 18.2.2020

Vážení členovia pozemkového spoločenstva,

 

výbor Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina Vás v zmysle čl. V, ods. 1 Zmluvy o pozemkovom spoločenstve pozýva na rokovanie Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina, ktoré sa uskutoční dňa 21.3.2020.

            Stupňovanie krízy, ktorá zasiahla lesnícky sektor v celoeurópskom meradle v podobe plošného hynutia lesov a s tým súvisiaceho prebytku drevnej hmoty a extrémneho prepadu cien guľatiny výrazne ovplyvňuje aj hospodárenie nášho spoločenstva. Lokalizácia nami obhospodarovaných pozemkov vo vyšších stupňoch ochrany nám navyše prináša komplikácie pri bežnom obhospodarovaní lesov, čo sa naplno prejavilo po tom, ako začiatkom roku 2020 vstúpila do platnosti novela zákona o ochrane prírody a krajiny. Výbor pozemkového spoločenstva chce na rokovanie zhromaždenia predložiť niekoľko návrhov na rozšírenie aktivít vykonávaných pozemkovým spoločenstvom, ktoré môžu aspoň čiastočne nahradiť výpadok príjmov z lesohospodárskej činnosti.  Z uvedených dôvodov považujeme za dôležité, aby sa rokovania zhromaždenia zúčastnilo čo najviac podielnikov a spoločne sme posúdili správnosť predkladaných zámerov.

            K pozvánke Vám v zmysle čl. II, ods. 3, písm. f) Stanov pozemkového spoločenstva prikladáme aktuálnu verziu Zmluvy o pozemkovom spoločenstve a Stanov, ktoré boli schválené na valnom zhromaždení konanom dňa 9.3.2019.

Veríme, že Vám naše pozemkové spoločenstvo nie je ľahostajné a nájdete si čas zúčastniť sa rokovania zhromaždenia. V prípade, že z vážnych dôvodov nebudete môcť prísť, poverte prosím splnomocnením osobu Vám blízku alebo osobu ktorej dôverujete, ktorá bude vo Vašom mene rozhodovať na zhromaždení.

 

S pozdravom        Ing. Michal Králik

                                   Predseda PSBU obce Pribylina

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality
09.08.2022

Oprava cesty

Vyvrátenie stromov v násypovej časti cesty pod Prostredným
25.07.2022

Nelegálny zber lesných plodov

Nelegálny zber lesných plodov v kontexte zvyšovania rizika vzniku požiarov
27.06.2022

Ťažba a dražba drevnej hmoty

Ťažba a dražba drevnej hmoty v prvom polroku
28.03.2022

Správa o hlasovaní

Rokovanie valného zhromaždenia korešpondenčnou formou