PROJEKT S I L E O

pridané: 19.02.2021

Výzva na predkladanie ponúk v súvislosti s výberom dodávateľa pre predmet ŽoNFP v rámci PRV 2014-2020. Obstarávateľ pri obstarávaní postupuje v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 v aktuálnom znení k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR  2014 – 2020.

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality
03.05.2022

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
28.03.2022

Správa o hlasovaní

Rokovanie valného zhromaždenia korešpondenčnou formou