KOREŠPONDENČNÉ VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2022

pridané: 24.02.2022

Vážení členovia pozemkového spoločenstva,

            pandemická situácia nám už tretí rok neumožňuje zvolanie riadneho valného zhromaždenia. Výbor pozemkového spoločenstva sa preto rozhodol uskutočniť rokovanie valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Pribylina v roku 2022 korešpondenčnou formou.

            Pri hodnotení roku 2021 môžeme s uspokojením konštatovať, že bol pre naše pozemkové spoločenstvo podstatne úspešnejší ako rok predchádzajúci. Avšak počas celého roku sme narážali na problémy spôsobené obmedzeniami zo strany orgánov a organizácií ochrany prírody. Ani po dvoch rokoch od vzniku, nie je vydané právoplatné rozhodnutie pre spracovanie kalamitnej drevnej hmoty z roku 2020, čo nám znemožnilo podať žiadosť o náhradu za zníženie kvality drevnej hmoty. Zároveň zmeny prichádzajúce s novelou zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny spôsobili zánik značného množstva firiem poskytujúcich služby v lesnej ťažbe. Aj naše pozemkové spoločenstvo tak v roku 2021 zápasilo s nedostatkom výrobných kapacít. Na druhej strane však situácia na trhu s drevom v roku 2021 spôsobila, že sa nám podarilo dosiahnuť historicky najvyššie priemerné speňaženie guľatiny. Táto skutočnosť spolu s čiastočným financovaním lesopestovnej z projektu „Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu v lesných ekosystémoch vybratých chránených území“ nám umožnila dosiahnuť priaznivý hospodársky výsledok aj pri relatívne nízkom objeme predanej guľatiny.

Vážení členovia pozemkového spoločenstva, dovoľujeme si Vás požiadať o vykonanie korešpondenčného hlasovania a Vašu účasť v ňom. Hlasovací lístok je prílohou listu, ktorý sme zaslali na Vašu adresu. Hlasovací lístok vyplňte podľa inštrukcií v jeho dolnej časti a doručte ho do 27.3.2022 poštou na adresu pozemkového spoločenstva, alebo ho osobne doručte do sídla pozemkového spoločenstva (poštová schránka je umiestnená vedľa vchodu do budovy Obecného úradu a pozemkového spoločenstva v Pribyline). V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 0907803425.

Vážení členovia pozemkového spoločenstva, v roku 2021 sa korešpondenčného hlasovania zúčastnilo iba 285 podielnikov (43%). Neúčasť na hlasovaní má samozrejme aj ekonomické dopady, nakoľko s rozdielom niekoľkých hlasov nebolo schválené ani jedno uznesenie k návrhom projektov na zvýšenie ekonomickej efektívnosti pozemkového spoločenstva. Čo len v roku 2022 predstavuje priamu stratu cca. 20.000 EUR na príjmoch za prenájom pozemkov v chatovej oblasti, tržbách za palivové drevo a parkovné, pričom sa táto strata bude každoročne opakovať. Zároveň sme neschválením realizácie IBV Brezinka prišli o potenciálny jednorazový príjem v predpokladanej výške 70.000 EUR.  Preto na Vás apelujeme, aby ste nám vyplnený hlasovací lístok doručili s dostatočným časovým predstihom a splnili si tak svoju povinnosť voči pozemkovému spoločenstvu.

S pozdravom

Ing. Michal Králik

Predseda PSBU obce Pribylina

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality
17.04.2024

Zápisnica z VZ konaného 9.3.2024

Zverejnenie zápisnice z rokovania
17.04.2024

Nový výbor PSBU

Zloženie výboru a dozornej rady PSBU od 9.3.2024
14.03.2024

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
07.02.2024

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2024

Pozvánka na Valné zhromaždenie
25.01.2024

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty