VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2023

pridané: 16.02.2023

Vážení členovia pozemkového spoločenstva,

výbor Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina Vás v zmysle čl. V, ods. 1 Zmluvy o pozemkovom spoločenstve pozýva na rokovanie Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina, ktoré sa uskutoční dňa 18.3.2023 o 10.00 hod v Kultúrnom dome v Pribyline.

Rok 2022 bol z ekonomického pohľadu pre naše pozemkové spoločenstvo úspešný a to aj napriek relatívne nízkemu objemu vyťaženej drevnej hmoty. Podarilo sa nám dosiahnuť historicky najvyššie priemerné speňaženie guľatiny prekračujúce hranicu 100 EUR za m3. Zároveň sme zabezpečili pridelenie dotácií za plnenie mimoprodukčných funkcií v prvej polovici platnosti Programu starostlivosti o lesy, ako aj dočerpanie zvyšných prostriedkov z projektu „Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu v lesných ekosystémoch vybratých chránených území“.

Výbor pozemkového spoločenstva si však uvedomuje hrozby najmä v podobe opätovného poklesu cien guľatiny na vnútroštátnom, ako aj medzinárodnom trhu a ďalších obmedzení zo strany ochrany prírody. Považujeme preto za nevyhnutné, pre ďalšie fungovanie postupne zavádzať opatrenia na zlepšovanie hospodárenia spoločenstva. Z uvedených dôvodov je dôležité, aby sa rokovania valného zhromaždenia zúčastnilo čo najviac členov a spoločne sme určili cestu, ktorou sa bude naše pozemkové spoločenstvo uberať v budúcnosti.

Veríme, že Vám naše pozemkové spoločenstvo nie je ľahostajné a nájdete si čas zúčastniť sa rokovania valného zhromaždenia. V prípade, že z vážnych dôvodov nebudete môcť prísť, poverte prosím splnomocnením osobu Vám blízku alebo osobu ktorej dôverujete, ktorá bude vo Vašom mene rozhodovať na valnom zhromaždení.

                                                                                                                     

                                                       S pozdravom

                                                                                 Ing. Michal Králik

                                                                          Predseda PSBU obce Pribylina

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality
17.04.2024

Zápisnica z VZ konaného 9.3.2024

Zverejnenie zápisnice z rokovania
17.04.2024

Nový výbor PSBU

Zloženie výboru a dozornej rady PSBU od 9.3.2024
14.03.2024

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
07.02.2024

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2024

Pozvánka na Valné zhromaždenie
25.01.2024

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty