Úprava stanov

pridané: 14.04.2011

Dňa 19.3.2011 sa konalo VZ PSBU obce Pribylina, na ktorom bolo prijatých 19 uznesení. V uzneseniach č.9 a č.10 bolo schválené doplnenie stanov a ich úprava v zmysle nového zákona o poľovníctve.

Uzn.č.9

Doplnok do stanov PSBU obce Pribylina v článku IV bod 4 nasledovne:
V prípade, keď činnosť pozemkového spoločenstva riadi samostatne predseda PSBU Pribylina bez vedúceho prevádzky, určuje sa mu mesačná mzda vo výške priemernej mzdy v národnom hospodárstve.
Za zastupovanie predsedu mzdu prerozdelí výbor PSBU pre podpredsedu a štatutára.

Za 22 678 proti 278 zdržalo sa hlasovania 150

Uzn.č. 10

V zmysle nového zákona o poľovníctve č. 274/2009 upraviť článok VI stanov PSBU Obce Pribylina nasledovne:

  • slovo združenie nahradiť slovom revír
  • čl. VI. bod.3 v znení :

Zoznam členov poľovného združenia Bystrá schvaľuje výbor PSBU. Noví členovia poľovného združenia sú zaradení do zoznamu členov na základe doporučenia komisie poľovníctva.
Nahradiť znením.
Zoznam členov a kandidátov poľovného revíru Bystrá schvaľuje výbor PSBU na základe doporučenia komisie poľovníctva.
V zmysle nového zákona o poľovníctve č.274/ 2009 a zaradenie revíru do nových bonitných tried sa určuje max. počet členov a kandidátov na 33.

Za 22 504 proti 127 zdržalo sa hlasovania 465

Aktuality
23.01.2023

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
09.08.2022

Oprava cesty

Vyvrátenie stromov v násypovej časti cesty pod Prostredným
25.07.2022

Nelegálny zber lesných plodov

Nelegálny zber lesných plodov v kontexte zvyšovania rizika vzniku požiarov
27.06.2022

Ťažba a dražba drevnej hmoty

Ťažba a dražba drevnej hmoty v prvom polroku
28.03.2022

Správa o hlasovaní

Rokovanie valného zhromaždenia korešpondenčnou formou