POZVÁNKA

pridané: 09.03.2014

P o z v á n k a

Výbor PSBU obce Pribylina Vás pozýva na riadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v sobotu 22. marca 2014 v kultúrnom dome v Pribyline. Prezentácia členov je od 9.00 do 10.00hod. Začiatok rokovania o 10.00 hod. Prosíme o dochvíľnosť!

Program : 1. Zahájenie

                 2. Voľba mandátovej, volebnej, návrhovej komisie, zapisovateľov a overovateľov zápisnice

                 3. Správa mandátovej komisie

                 4. Schválenie zmluvy PSBU obce Pribylina v zmysle § 5 zákona č. 97/2013Z.z.

                 5. Schválenie stanov PSBU obce Pribylina v zmysle ustanovení § 14 ods. 4 písmeno b zákona SR č. 97/2013 Z.z.

                    o pozemkových spoločenstvách

                 6.Vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na VZ v roku 2014

                 7. Správa o činnosti výboru a plnenie úloh z lesného hospodárskeho plánu za rok 2013

                 8. Správa o finančnom hospodárení a návrh na rozdelenie zisku. Plán nákladov a výnosov, hlavných úloh na rok 2014

                 9.Správa dozornej rady za rok 2013

                10. Voľby do orgánov spoločenstva

                11. Návrh podnikateľského plánu na založenie AGRO URBÁRU – Pribylina

                12. Správa volebnej komisie a vyhlásenie výsledkov volieb

                13. Diskusia

                14. Schválenie uznesenia

                15. Záver – občerstvenie (jelení guľáš)

 

 Adresa: Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov                                                                     Tel./fax: 044/5293 348                                            obce Pribylina                                                                                                                      www.urbarpribylina.sk                                            032 42 Pribylina č. 384                                                                                                         psbupribylina@mag-net.sk                         

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S p l n o m o c n e n i e

Zmocniteľ /člen PS BU Pribylina / -----------------------------------------------------------

dátum nar.: ---------------------------- bydlisko ----------------------------------------------

týmto splnomocňujem -----------------------------------------------dátum nar.: -----------

bydlisko --------------------------------------------, aby ma zastupoval na valnom zhromaždení  PS BU Pribylina dňa 22.03.2014.

Splnomocnená osoba má právo hlasovať na valnom zhromaždení v mojom mene tak, aby nepoškodila rozvoj a záujmy PS BU Pribylina.

 

             V  .........................    dňa ..............................                    ...................................

                                                                                                         podpis zmocniteľa