Zalesňovanie

pridané: 02.05.2016

Vážení spolupodielnici,

ako sme Vás informovali už na valnom zhromaždení, nášmu spoločenstvu sa podarilo získať nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 (Podopatrenie: 8.4 Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami), na projekt „Obnova lesov a ozdravné opatrenia PSBU obce Pribylina“. Nenávratný finančný príspevok bol schválený vo výške 857.936 EUR. Uvedená suma pokrýva náklady na prípravu plôch na umelú obnovu (uhadzovanie haluziny) na ploche 71,97 ha, výsadbu 603.803 kusov sadeníc (vrátane aplikácie mykorízy), ochranu proti burine na celkovej ploche 454,82 ha, ochranu proti zveri aplikáciou repelentov na ploche 456,61 ha, obaľovanie cieľových stromov na ploche 47,81 ha, ako aj výchovné zásahy na ploche 93,86 ha. Víťazom verejného obstarávania pre realizáciu daného projektu je firma SLOVAGRO. s.r.o. zo Zlatých Moraviec.

Práce na realizácií projektu sme začali ihneď po podpise zmluvy. V jarnej sezóne 2016 sme vykonali prípravu plôch v plnom rozsahu t.j. 71,97 hektárov. Ešte stále prebieha zalesňovanie v historicky rekordnom objeme 405.370 kusov sadeníc, pričom ukončenie prác predpokladáme v termíne do 10.5.2016. Celková zalesnená plocha predstavuje 107,84 ha, z toho 65,63 ha pripadá na prvé a 42,21 ha na opakované zalesňovanie. Výber drevinového zloženia bol uskutočnený podľa modelov hospodárenia s prihliadnutím na potrebu zvýšenia stability zakladaných porastov. Vysádzané sú sadenice 14 druhov drevín, pričom ihličnaté dreviny sú v obnovnom zložení zastúpené 71 percentami.

Novinkou pri zakladaní lesných porastov je aplikovanie mykoríznych preparátov na koreňový systém sadeníc. Uvedený preparát u sadeníc zväčšuje príjmovú kapacitu a absorpčné schopnosti koreňov, zlepšuje príjem živín, tvorí bariéru voči patogénom, stimuluje prospešnú mikroflóru a napomáha zlepšovať pôdne vlastnosti. Veríme, že využitie tejto modernej metódy spolu s kvalitou vykonaných prác nám napomôže maximalizovať ujatosť sadeníc.

 

                                                                                  Ing. Michal Králik

                                                                       Predseda PSBU obce Pribylina