VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2024

pridané: 07.02.2024

Vážení členovia pozemkového spoločenstva,


výbor Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina Vás v zmysle čl. V, ods. 1 Zmluvy o pozemkovom spoločenstve pozýva na rokovanie Valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina, ktoré sa uskutoční dňa 9.3.2024 o 10.00 hod v Kultúrnom dome v Pribyline.
Vaša účasť na rokovaní Valného zhromaždenia je mimoriadne dôležitá, nakoľko dňa 9.3.2024 končí 5 ročný mandát orgánov pozemkového spoločenstva. Z uvedeného dôvodu prebehnú na Zhromaždení voľby do orgánov spoločenstva. Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov obce Pribylina vyzýva svojich členov, ktorí spĺňajú podmienky v zmysle Zmluvy o pozemkovom spoločenstve a Stanov a majú záujem vo voľbách kandidovať za:

- predsedu pozemkového spoločenstva
- člena výboru pozemkového spoločenstva
- člena dozornej rady pozemkového spoločenstva


aby písomne oznámili svoju kandidatúru výboru pozemkového spoločenstva. V oznámení je potrebné uviesť svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a do ktorého orgánu spoločenstva kandidujú. Oznámenie je potrebné potvrdiť svojim podpisom a spolu s výpisom z registra trestov (nie starším ako 30 dní pred dňom konania voľby) podať osobne v kancelárii spoločenstva, alebo poštou na adrese: Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov obce Pribylina, Obecná ulica 384/6, 032 42 Pribylina, najneskôr v deň konania Valného zhromaždenia t.j. 9.3.2024 v čase od 7.00 do 7.30 hod. Vzor tlačiva „Oznámenie kandidatúry do orgánov pozemkového spoločenstva“ je k dispozícii na stiahnutie na stránke www.urbarpribylina.sk, alebo si ho môžete vyzdvihnúť v kancelárii pozemkového spoločenstva.

Rovnako tak je Vaša účasť na rokovaní Valného zhromaždenia dôležitá pre prijímanie strategických rozhodnutí spojených s vysokými investičnými nákladmi, ktoré vyplývajú z implementácie uznesení zameraných na zlepšenie hospodárenia spoločenstva, prijatých Valným zhromaždením v roku 2023.
Podrobné podklady pre rokovanie Valného zhromaždenia budú s dostatočným časovým predstihom zverejnené na našej stránke http://www.urbarpribylina.sk/valne-zhromazdenie
Vážení členovia, z dôvodu závažnosti agendy, ktorá bude predmetom rokovania na Valnom zhromaždení spoločenstva dňa 9.3.2024, je Vaša účasť mimoriadne dôležitá. Dovoľujeme si apelovať, aby ste si našli čas a zúčastnili sa rokovania, alebo minimálne splnomocnili osobu Vám blízku, alebo osobu ktorej dôverujete Vašim zastupovaním. V posledných rokoch sme boli svedkami obrovských turbulencií. Zmeny v legislatíve výrazne sťažili hospodárenie v lesoch. Došlo k časovému obmedzeniu vykonávania ťažieb čo so sebou prináša zákonite množstvo problémov, od zníženia kvality ťaženej drevnej hmoty, rozpadu starších porastov spôsobeného podkôrnym hmyzom, problémov so zabezpečením dostatku kvalifikovaných pracovníkov, až po zavalenie obhospodarovateľov lesa nezmyselnou byrokraciou. Zároveň od roku 2023 dochádza opätovne k výraznému poklesu cien guľatiny, pričom tento trendu bude s najväčšou pravdepodobnosťou pokračovať. Z uvedených dôvodov je základným predpokladom pre zabezpečenie udržania chodu pozemkového spoločenstva a jeho ekonomickej stability, zvolenie dobrého vedenia pozostávajúceho zo šikovných a kompetentných ľudí.


Veríme, že Vám naše pozemkové spoločenstvo nie je ľahostajné a nájdete si čas zúčastniť sa rokovania Valného zhromaždenia.
                                                                   S pozdravom

                                                                                          Ing. Michal Králik
                                                                                Predseda PSBU obce Pribylina

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality
17.04.2024

Zápisnica z VZ konaného 9.3.2024

Zverejnenie zápisnice z rokovania
17.04.2024

Nový výbor PSBU

Zloženie výboru a dozornej rady PSBU od 9.3.2024
14.03.2024

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty
07.02.2024

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2024

Pozvánka na Valné zhromaždenie
25.01.2024

Dražba drevnej hmoty

Oznam o konaní dražby drevnej hmoty